Taoismens kärntext - Yijing - I Ching - Förändringarnas Bok

Tänk på att du även hittar mer om Yijing i texten om Yijings trigram, keltisk ogham och nordiska runor. Du hittar den i samma sektion som denna.

Yijing – Förändringarnas Bok och gåvan att förstå de tre sorternas förändring

Det gamla kejsardömet Mittens Rike, Kina, är ett av länderna på jordklotet som har den äldsta sammanhängande kulturen. Mycket har format Kina, alltifrån inbördeskrig till senare tiders kommunism, men en av de i Väst mer okända faktorerna är en av Kinas klassiska texter, Yijing (”I Ching”), Förändringarnas Bok, som i tretusen år har försökt hjälpa folk att förstå vad förändring är och hur man rör sig med den istället för mot den.

Spruckna budskap på orakelben

Orakelben från ShangdynastinOrakelben från Shangdynastin

Yijing är ett av Kinas klassiska skriftverk. Boken består av flera olika lager. Den allra äldsta kärnan lindas in av senare kommentarer till texten med råd om hur man ska tolka den och använda den bäst. Roten till Förändringars Bok kommer från de stora, spruckna orakelbenen från Shangdynastin (1600-1046 f. Kr.). Dessa användes av schamaner och spåmän vid Shangdynastins kungliga hov som karvade in vissa mönster på en oxes skulderblad eller på en sköldpaddas skal och sedan under rituella former lade dem på elden. Frågan hade redan ställts, men genom andarna och ödet skulle man nu få råd om framtiden. När benen sprack och missfärgades följde man linjerna genom olika områden på benet, och genom symboler som finns i liknande form på sibiriska och samiska schamantrummor. Sedan tolkade spåmannen budskapet. Och i detta, som idag kallas pyromantisk divination, ligger roten till Yijing. Det är på de stora, spruckna orakelbenen från 3500 år sedan som de första trigrammen ristades, de allra första av de åtta koderna som skapar kärnan i Förändringarnas Bok.

Oraklet från Zhou och konfucianerna

Det lilla kungadömet där Shangdynastin låg förändrades, och orakelbenen kom att utvecklas till att bli nedskriven text. Under Zhoudynastin på 800-talet skrevs texten för första gången ner och kallades helt enkelt Zhouyi, Förändringen eller Oraklet från Zhou. Denna första version av Yijing har en stark laddning av den inhemska kinesiska schamanismen och Taoismen, Kinas äldsta religion. I Zhouyi nämns fortfarande mycket om att röra sig i fas med andevärldens förändring, och de Fem Elementen som senare kom att utgöra grunden i klassisk kinesisk medicin, genomsyrar råden Zhouyi ger de som studerar den.

Taoismen (Daoism, Daojia) är traditionen som har kommit att göra Yijing till sin. Taoismen har rötter i kinesisk schamanism, men har utvecklats från det till att bli en ren andlig tradition som fokuserar på att individen ska bli sig själv och börja förstå naturens sätt att följa förändring. Förändringarnas Bok har varit en integral del av Taoismens träning och texter ända sedan Zhouyi skrevs. Inom Taoismen existerar det än idag en klar och levande tradition byggd på rena träningstekniker i form av både sittande meditation och rörlig träning som del av deras arbete med Yijing. Ironiskt nog har den mest kända versionen av Yijing blivit påverkad av konfucianismen, den strängt hierariska filosofin som skapades av Kong Fuzi, Konfucius (551-479 f. Kr.) och som format nästan alla länder och kulturer i Orienten. Konfucius sägs alltid ha rest med sitt exemplar av Yijing med sig, men läran han skapade kom att utvecklas till att bli Taoismens absoluta motsats, och i 2500 år har Taoism och Konfuciansm varit poler som likt yin och yang strävat efter balans i det andliga, folkliga, intellektuella och politiska Kina. Den Yijing som de flesta använder idag kommer från konfucianer som ändrade den under seklerna mellan 200 f. Kr och 200 e. Kr. I den versionen tar plötsligt begreppet förändring en tydlig ton av konfucianismens strikta syn på hierarki inom familjen och i samhället i sig.

De tre sorternas förändring

Yijing är en användarhandbok för förändring. Den är menad att hjälpa sina läsare och utövare att förstå vad förändring är, vad den innebär och hur den sker. Genom att studera boken och rådfråga den lär sig läsaren sakta att allt mer förstå hur man rör sig med förändring istället för hela tiden mot den. I det långa loppet råder den dig att röra dig med förändringen, naturligt,ziran, precis som naturen gör. Och i vår moderna tid är dess budskap och information fortfarande viktigt, då människan av idag har en tendens att se sig som någon som står över naturen, och därigenom utanför den.

För att göra det lättare delade bokens författare upp förändring i tre olika sorter. Två av dem samlas i det kinesiska ordet för förändring: bianhua. Men den allra första är del av själva namnet på Förändringarnas Bok: yi.

Yi är förändring som man såg på den förr i tiden – och fortfarande kan se på den i Tredje Världen. Yi betyder katastrofal förändring, något plötsligt och stort som chockar och kastar omkull hela din värld. Jordbävning, tsunami, hungersnöd, krig.

Nästa är bian i bianhua. Bian är förändring som sker som en klocka tickar. Bian är förändringen i dagarna som går, i säsongerna som skiftar, i hur du går till jobbet varje dag.Den sista är hua. Hua betyder att någonting skiftar som en blomma öppnas. Att du åker till jobbet varje dag är inte hua – hua är att du byter jobb, att du förlorar det, att någon föds, att någon dör.

Författarna till Yijing ansåg att all förändring ingår i en av de tre. Boken har lästs och studerats av alltifrån munkar och nunnor till intelligentia och överklass i Kina ända sedan den skrevs. Alla har de använt dess kunskap för att se förändringen i sitt liv och i samhället runt sig, och för att lättare kunna röra sig med den likt en surfare rider en våg istället för att tro att hon kan styra den.

De Åtta Trigrammen

Så vad finns då i Förändringarnas Bok?

De Åtta Trigrammen, ba gua, är åtta enkla koder för förändring. Varje trigram består av tre korta linjer ovanpå varandra. Linjerna kan vara antingen raka (yang) eller så kallat mjuka, med ett mellanrum mitt på linjen (yin). De åtta är vidareutvecklingar av yin och yang och ger en större komplexitet genom att skapa fler graderingar av yin och yang inom sig. Var och en av de åtta har ett enormt djup genom liknelser och bildspråk som skapar en symbolvärld som laddar varje trigram.

Ett enkelt exempel är trigrammet Gen, Berg. Det formas av en rak linje som begränsar två mjuka – en yanglinje ovanför två yin. Det representerar berg, stabilitet, soliditet, individualitet, men också en sammandragning till stillheten berg har. Det representerar länken till jordklotet. Som förändring är Gen att förändring stannar eller stillnar. Alla trigram har sin plats symboliskt i en familj, och Gen är den yngsta sonen i familjen; Gen är också Elementet Jord, länkat till mjälte, bukspottkörtel och matsmältning, och styr förmågan att integrera information och energin som håller en människa upprätt och låter dem fortsätta med något under mycket lång tid.

Som den här korta inblicken antyder så skapar alla delarna i Yijing en enorm väv av bildspråk, kunskap och synsätt. De Åtta har alla motsvarande mängder information – men det är bara början. För det Yijing handlar om är hexagram: två trigram sammankopplade till att skapa en av sextiofyra möjliga koder av förändring som alla har sin dans inbördes - mot varandra och i varandra - när förändringen sker.

Hexagram

Vi ska använda trigrammet vi talade om nyss, Berg, Gen, som ett lätt exempel. Om vi tittar på ett av hexagrammen som det ingår i är det nummer 39, Att Halta/Svårigheter, Jian. Det har Berg som de tre understa linjerna och trigrammet för Vatten som de tre översta. Hexagrammet Att Halta beskriver när man är i en situation som begränsar en, att det finns inre eller yttre svårigheter som tvingar en att halta fram. Del av de många lärdomarna som det innehåller är att tillåta tillvaron vara så en tid, att låta bli att försöka tvinga fram något annat: just nu haltar du, låt det vara så. En förändring kommer att ske längre fram till någonting annat, men tillåt dig att halta nu. Om du kämpar blir det bara värre. Att Halta beskriver en förändring som innehåller svårigheter och begränsningar, och hur du kan använda dem för att skapa en ny förändring.

Det är detta de två trigrammen visar: vatten eller en flod där jord utgör en begränsning vattnet måste anpassa sig till vare sig det vill eller ej.

Hur Yijing används

Yijing har under årtusendena haft tre huvudsakliga användningssätt. De kan alla tre väva in i varandra eller användas separat, beroende på hur mycket personen kan om Förändringarnas Bok och dess innehåll.

1) Spådomsbok. Detta är det vanligaste sättet Yijing används över hela jordklotet.

Genom att kasta mynt eller i den gamla versionen, röllekepinnar, så får man fram vilket hexagram det gäller och dessutom vilken linje av de sex som är mer aktiv. Det ger människor råd inför hur de ska hantera framtiden. Den här versionen används av alltifrån bönder för att fråga om när man ska så, till att ge råd om miljonaffärer för moderna affärsmän i Hong Kong. Det är den som kommit hit i urvattnad version i Hippie- och New Agerörelserna i Väst.

2) Filosofisk. Vanligt förekommande i Kina under tusentals år. Här använder läsaren hexagrammen och deras synpunkter på förändring för att förstå sin nutid och samhället hon eller han bor i. Yijing används då som en slags guide till tillvaron för att göra den mer lättförståelig eller för att maximera möjligheterna till ett fullt liv i den.

3) Andlig träning. Versionen som är ovanligast men fortfarande i allra högsta grad levande inom Taoismen, Kinas äldsta religion, som är den som gjort Yijing till sin egen. Här används trigram och hexagram och begreppen inom förändring ihop med specifik meditationsträning, qigongträning och andra versioner av rörlig träning både för en person och med partner. Genom detta vill utövarna lära sig att förstå vad förändring innebär både på ett fysiskt, känslomässigt och mentalt plan, och sakta få en allt större förmåga att röra sig med förändring istället för att tillbringa ett helt liv med att slåss mot den. Du kan läsa mer om detta i texten om Baguazhang i samma sektion här på hemsidan.

Daniel Skyle © 2009

Litteraturlista

The Total Yijing, Stephen Karcher, TimeWarner 2003

Guideways to Change, Stephen Karcher, MS

Early Chinese Mysticism, Livia Kohn, Princeton Paperbacks 1992

Researches on the I Ching, Iulian K. Shchutski, RKP 1960

The teachings and Practices of the Early Quanzhen Taoist Masters, Stephen Eskildsen, SUNY Press 2004

The Great Stillness – Living Taoism, Bruce Frantzis, Clarity Press 1999

The Art of War, complete texts and commentaries, kapitlet The Art of War and the Yijing: strategy and change. Thomas Cleary, Shambahla 2000

The Yijing and Chinese Politics – classical commentary and literati activism in the Northern Song Dynasty, Ziki Hon, SUNY Press 2005